ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดงานวันสตรีสากลพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล และการอบรมตามโครงการสตรีอำเภอเมืองพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยั่งยืน เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหากับชุมชน และพัฒนาสตรีให้มีอาชีพมีรายได้สำหรับดำรงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) สันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล และการอบรมตามโครงการสตรีอำเภอเมืองพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยั่งยืน ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นางพรสวรรค์ รักภักดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมือง ส่วนราชการ สมาชิกสภาอบจ.กาฬสินธุ์ และผู้นำกลุ่มสตรีจากทุกตำบลในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมกว่า 150 คน

นางพรสวรรค์ รักภักดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งทางคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล /เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดจัดงานโครงการสตรีอำเภอเมืองพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยั่งยืนขึ้น เพื่อให้สตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งแสดงพลังแห่งความรักสามัคคี ซึ่งสตรี มีต่อกันทุกหมู่บ้านตำบล โดยสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านต่างๆ และเพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหากับชุมชน

โดยกิจกรรมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีวิทยากรสอนเทคนิคการสานตะกร้าและตกแต่ง เพื่อพัฒนาให้สตรีมีอาชีพมีรายได้สำหรับดำรงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/ทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน และชุมชน 17 ตำบลๆ ละ 9 คน รวม 153 คน

ด้านนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันสตรีสากลและการอบรมตามโครงการสตรีอำเภอเมืองพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยั่งยืนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงพลังสตรีและความสามัคคีให้เห็นถึงความสำนึกรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของสตรี และสร้างความเชื่อมั่น ความเข้มแข็งเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาชุมชนแล้วยัง เป็นการพัฒนาอาชีพสตรีให้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและจุนเจือครอบครัวให้มีความอยู่ดี กินดี สามารถยกระดับคุณชีวิตครอบครัวให้มีความสุขต่อไปได้อีกด้วย