ข่าวอัพเดทรายวัน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น ในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

วันที่ 9 มิ.ย. 67 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อมุ่งหวังปลุกเด็กและเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาถิ่นรากเหง้าวัฒนธรรมชาติไทยให้ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายสำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า การจัดการประกวดเล่าเรื่อง”เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” มุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกในการใช้ภาษาถิ่นของตนเอง และเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น มุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในระดับฐานรากและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูภาษาไทยและครูประวัติศาสตร์ ซึ่งจะต้องได้รับเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสาขาเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ

สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในปีนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึความคิดเห็น ทัศนะ มุมมอง และความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทย ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือประเด็นที่ผู้เข้าประกวดสนใจ เช่น การมีรากเหง้าทางประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ การมีจรรยามารยาท ความเอื้อเสื้อเผื่อแผ่ หรือค่านิยมอื่นๆที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานและมีแนวทางที่จะสืบสานเรื่องดังกล่าวให้คงอยู่กับประเทศไทยได้อย่างไร ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น โรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสานเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจและมีสลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย

ทั้งนี้ การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้คัดเลือกจากวีดิทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาคละ 10 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาค ต้องมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการ รางวัลชนะเลิศ ของภาคอีสาน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ขานหยุ่ง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น, รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงคุณัญญา บุญทวี โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร, รองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงนริษรา อินทร์ชำนาญ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2567 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ2 ของแต่ละภาค จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ