ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดแข่งขันทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติ

ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน ระดับสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2567 เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลได้มีความรู้ความสามารถในการทำอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นเวทีการแสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ลานเอนกประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน ระดับสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2567 โดยมีนายสุเมธ เทียนไพบูรย์ ผอ.สนง.บังคับคดี จ.กาฬสินธุ์ นายพวงเพชร ศรีตระการ รองประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ นายจักรพงษ์ ระวิวรรณ ผู้แทนนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ บัญชาการเรือนจำ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม

นายพวงเพชร ศรีตระการ รองประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติ เมื่อกลับคืนสู่สังคมนั้น สังคมยังขาดความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการไม่รับเข้าทำงาน ทำให้ผู้กระทำผิดไม่มีอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะ และองค์ความรู้สูงเพิ่มมากขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯบางส่วนหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำกลายเป็นภาระของสังคม

ดังนั้นชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์จึงร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีความรู้ ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และเป็นการประสานความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ

ด้านนายวิรัตน์ ศรีมงคล ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากปัญหาที่ผู้กระทำผิดเมื่อกลับคืนสู่สังคม สังคมยังขาดความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการไม่รับเข้าทำงาน ทำให้ผู้กระทำผิดปราศจากอาชีพที่มั่นคง อีกทั้งความรู้ความสามารถไม่ตรงตามตลาดแรงงาน ส่งผลให้ผู้กระทำผิดบางส่วนหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำนั้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและบูรณาการร่วมมือกันอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติมีอาชีพ มีรายได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ

สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติมีวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์มาสอน วิชา เทคนิค รูปแบบ การทำอาหารพร้อมทาน การจัดตกแต่งอาหาร เพื่อการถ่ายภาพ และมีการประกวดแข่งขันการทำอาหารคาวและหวาน แกงเขียวหวานไก่ และบัวลอยสมุนไพร ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้การแข่งขันในปี 2566 ที่ผ่านมา จ.กาฬสินธุ์ได้รางวัลที่ 2 ทั้ง 2 รายการในการแข่งขันที่ จ.อุดรธานี