ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกวินัย สามัคคี รักชาติ

ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชริน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกจำนวน 444 นาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นประธานเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาประจำปีการศึกษา 2567 ของนักศึกษาวิชาทหาร จ.กาฬสินธุ์ สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชริน จ.ขอนแก่น โดยมีร้อยเอกเดชา ประสมศรี ครูวิชาทหารม้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกจำนวน 444 นาย

สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม มุ่งเน้นเรื่องแนวคิดของการรักชาติ และปลูกฝังอดทน ฝึกตน ให้เป็นคนมีวินัยและเป็นกำลังพลสำรองของที่มีประสิทธิภาพ ยามประเทศชาติขาดกำลังสนับสนุน ทั้งนี้ในส่วนประโยชน์ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นจะได้ฝึกอาวุธ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติ ระเบียบวินัย ของทหาร เพื่อในยามฉุกเฉินจะสามารถใช้งานได้ทันท่วงที รวมทั้งการสร้าวความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย