เขื่อนลำปาวลุยเปิดเวทีสัญจรกลางทุ่งนาป้องกันปัญหาแย่งน้ำหน้าแล้ง

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ลุยเปิดเวทีสัญจรกลางทุ่งนา สร้างความเข้าใจในบริหารจัดการน้ำ แนะเกษตรเคารพกติกา มีวินัย หมุนเวียนแบ่งปัน เพื่อลดปัญหาการแย่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง หลังเริ่มส่งน้ำมาแล้ว 1 เดือน พบปลูกพืชเต็มพื้นที่เกินเป้า 2.7 แสนไร่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่บริเวณคลองส่งน้ำทุ่งนาบ้านโคกคอน หมู่ 12 ต.ลำพาน  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ หรือเขื่อนลำปาว นำเจ้าหน้าที่เขื่อนลำปาว และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เปิดเวทีสัญจรพบปะเกตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งจากกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง และเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน ต.ลำพาน อ.เมือง และ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งเป็นการติดตามสอบถามปัญหาการใช้ประโยชน์น้ำจากเขื่อนลำปาว เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำ หลังจากทางเขื่อนลำปาวได้เริ่มการส่งน้ำให้กับเกษตรในช่วงหน้าแล้งมาได้ 1 เดือน

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,363.58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68.87 ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำปาว ครั้งที่ 2/2562 ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ส่งน้ำให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ทั้งการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และทำนาปรัง ฤดูกาลผลิต ปี 2562/63 มาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการส่งน้ำให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำ กลางน้ำ และต้นน้ำ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยปัจจุบันจากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 270,000 ไร่ โดยเฉพาะการทำนาปรัง ซึ่งเกิดเป้าหมาย คาดว่าเดือนเมษายนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อย่างไรก็ตามการพบปะเกษตรกรครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ โดยเกษตรกรจะต้องมีการแบ่งปันน้ำแบบหมุนเวียน ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เคารพกติกาของกลุ่ม มีวินัย เพื่อลดปัญหาการแย่งน้ำในอนาคต

                ขณะที่นายณรงค์ นันวิชัย อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 100 บ้านกุดอ้อ หมู่ 4 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนทำนาปีละ 2 ครั้ง คือนาปีและนาปรัง  การทำนาปีได้อาศัยน้ำจากน้ำฝนและคลองชลประทานลำปาว จึงได้น้ำเต็มที่ ผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะที่การทำนาปรัง ต้องการใช้น้ำจากคลองชลประทานลำปาวหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งคลองดังกล่าวทางโครงการชลประทาน ได้ขยายพื้นที่เข้าสู่แปลงนาเมื่อประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา ทำให้ที่นาซึ่งอยู่ห่างจากคลองสายหลักได้รับน้ำทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการใช้น้ำ เกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องรู้จักแบ่งปัน คนที่อยู่ต้นน้ำต้องเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่กลางน้ำและท้ายน้ำ เพราะก่อนหน้านี้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ ท้ายน้ำไม่มีน้ำใช้ พอมีการบริหารจัดการน้ำ สร้างความเข้าใจ เคารพในกติกาของกลุ่ม ก็จะทำให้ทุกฝ่ายสามารถใช้น้ำร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด