สสจ.กาฬสินธุ์ชวนประชาชนเดินวิ่งไล่ยุงชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมชวนประชาชนเดิน-วิ่ง “ไล่ยุง”รณรงค์ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย “วิ่งไล่ยุง”ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ ทั้งนี้เป็นกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลดโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน ชุมชน และสถานที่ทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยต้องดำเนินการตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูการระบาดคือ ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาทอง (Golden Period) ที่ยังพบลูกน้ำยุงลายจำนวนไม่มากก่อนเข้าฤดูฝน

นายแพทย์อภิชัย กล่าวอีกว่า สำหรับอสม. จะมีบทบาทในการช่วยค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการไข้นานกว่าสองวัน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทราบ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาและควบคุมโรคอย่างรวดเร็วในชุมชน นอกจากนี้อสม. ยังเป็นทีมสำรวจลูกน้ำและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย ส่วนวิธีป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนทุกคนต้องใส่ใจดูแลบ้านตนเอง ไม่ให้มีขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง และเก็บบ้านให้โปร่งไม่มีมุมอับกลายเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ไม่ให้มีจำนวนมากจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในฤดูฝน สำหรับกิจกรรมวิ่งรณรงค์ในวันนี้ จะกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน “วิ่งไล่ยุง” เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมพร้อมในวันนี้ไม่จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูกาลระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ