จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่ารักษาสมดุลโลก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก  เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประจำปี 2563  ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย  มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติ  และเพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นผลให้เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  โดยมีครู อาจารย์  เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจำนวนมาก

นายเกียรติศักดิ์  สนิทไทย  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น  กล่าวว่า  กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย  การเดินรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาชิงรางวัล  การแข่งขันเกมอนุรักษ์ธรรมชาติ  การแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้  และการให้คำปรึกษาด้านสัตว์ป่า