เฮ ย้ายสถานศึกษาให้ท้องถิ่นบริหารมติใหม่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมลงคะแนนถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ นาสาทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) เป็นประธานในการดำเนินการหาความสมัครใจให้ถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ซึ่งมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้ประสงค์จะรับมอบถ่ายโอน โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางกิ่งเพชร ธารพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ นางดวงจันทร์ ประวิโน ประธานชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมลงคะแนนพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ มาให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้แจ้งความประสงค์ ที่จะรับถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ซึ่งสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549  โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เองนั้น มีความยินดีที่จะรับโอน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ดังนั้นทางคณะกรรมการฯจึงได้กำหนดวันลงคะแนน เพื่อให้ครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดลงคะแนนเพื่อหาความสมัครใจ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียง จำนวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 คน ผลการลงคะแนนเป็น เอกฉันท์ ทุกคนยินดีที่จะไปอยู่กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100%ครบทุกคน  ซึ่งทาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 จะได้รายงานตามขั้นตอนต่อไป และทางนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บริหารก็ยืนยันที่จะพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร นักเรียน และทำให้โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป