กลุ่มเกษตรกรกาฬสินธุ์ เปิดตลาดนัดหน้าอำเภอโชว์ผลผลิตสร้างรายได้ชาวบ้านในฤดูแล้ง

กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์จัดบูธโชว์เต็มสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ในงานรวมของดีถิ่นดงมูล ตัวชี้วัดความสำเร็จภาคการเกษตร แม้อยู่ในเขตพื้นที่ราบสูง แห้งแล้งแต่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตจากพืชสวนพืชไร่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการจัดบูธแสดงผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มอาชีพของเกษตรกรชาวอำเภอหนองกุงศรี และผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตต่างๆ โดยมีนายสัญญพงศ์  ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอาวุโสอำเภอหนองกุงศรี  พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย และเกษตรกร ให้การต้อนรับ

นายสัญญพงศ์  ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอาวุโสอำเภอหนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดบูธดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานบวงสรวงเจ้าปู่หนองกุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ทางอำเภอหนองกุงศรี  ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการตลาด จำหน่ายผลผลิตภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน และชุมชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ให้เกิดการเชื่อมโยง เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับฐานราก ที่จะนำความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง ซึ่งการจัดบูธงานดังกล่าว จะมีถึงวันที่ 20 มกราคม 2563

ทั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ ยังได้สอบถามปัญหา ความต้องการ และให้กำลังใจ เกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตภาคการเกษตร ผู้แปรรูป และผู้จำหน่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางที่จะสนับสนุนให้การบริหารจัดการตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือการประกอบอาชีพที่มั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเอาชนะภัยแล้งในภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อให้การเพาะปลูกพืชผลดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด ซึ่งจะได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้องค์ความรู้ และเติมเต็มส่วนที่ยังมีไม่ครบถ้วน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเปิดช่องทางการจำหน่ายผลผลิตกว้างขวางยิ่งขึ้น  ที่สุดคือเกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ อ.หนองกุงศรี เป็นสังคมเกษตรกรรม มีการปลูกพืชสวน พืชไร่ ที่สำคัญ เช่น อ้อย มะม่วง มันสำปะหลัง ยางพารา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง อยู่นอกเขตชลประทาน ส่วนหนึ่งติดเขื่อนลำปาว จึงเป็นพื้นที่ทีมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งผลผลิตภาคการเกษตรและการประมง มีกลุ่มอาชีพที่นำผลผลิตมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าที่หลากหลาย เป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จำหน่ายตลอดปี อย่างไรก็ตาม ในการจัดงานรวมของดีถิ่นดงมูลครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการการันตีผลผลิตภาคการเกษตรต่างๆ จากพื้นที่ราบสูงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร สามารถเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จภาคการเกษตร แม้อยู่ในเขตพื้นที่แห้งแล้ง แต่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตจากพืชสวนพืชไร่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ