ออกแล้ว ! หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน ฉบับที่ 1007

หนังสือพิมพ์เสียงภูพานฉบับ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1007 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562