หนังสือพิมพ์เสียงภูพานฉบับ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1008 ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562