นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ จัดทีมชุดใหม่ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังค

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หลังจากชุดเก่าหมดวาระไป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำทีมพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่

วันที่ 27 มกราคม ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่ จำนวน 14 คน เพื่อมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไป โดยมีการจัดเลือกตั้งอย่างโปร่งใส ซึ่งหลังจากที่ได้มีการชี้แจงกติกาและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเพื่อเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่ โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 25 คน ก่อนที่จะจัดให้มีการแนะนำตัวและลงคะแนนเลือกตั้งกันต่อไป

หลังจากที่ผู้สมัครได้แนะนำตัวผ่านพ้นไป สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมก็ได้มีการแสดงตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง ก่อนปิดหีบและมีการนับคะแนน ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่ทั้ง 14 คนมีรายชื่อดังนี้ นางสายทรัพย์ เอี่ยมอร่าม นางประนอม สงวนตระกูล นางสาวทัศนีย์ สงวนตระกูล นางกุลธนันท์ หริ่มสืบ นางวัชราภรณ์ กิตติพยุง นางมัณฑนา เขียวหวาน นางนิภา อาจริยาภูบาล นางศรัสนันทน์ ภูครองหิน นางรมิดา เลิศเจตนารมย์ ดร.อัจฉรา พรสีมา นางเพชราภรณ์ คูณนิล ณ กาฬสินธุ์ นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ นางมยุรี ฐานวิเศษ และนางวราภรณ์ อรัญภานุ

สำหรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งมาในครั้งนี้ จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดซึ่งได้มีการแต่งตั้งจำนวน 14 คนก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วย นางมนต์ภัสสร ณ กาฬสินธุ์ นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ นางฉวีวรรณ หล่อตระกูล นางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม นางนวลจันทร์ พูลสมบัติ นางรัชนี บูชาทิพย์ นางบุษบา เจริญพร นางศิริวรรณ ศรีทอง นางมัณทนา สุภัควาณิช นางวรรฉวี บัณฑิโต นางสาวชนิดา ตั้งเทวานนท์ นางอธิชา เลิศวุฒิชัยกุล และนางสาวระวิรรณ กลิ่นศรีสุข

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่เห็นชาวกาฬสินธุ์มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะนำพาทีมคณะกรรมการชุดใหม่ และสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับชาวกาฬสินธุ์ตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในทุกด้าน และในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึง ก็จะมีการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดมากมายหลายกิจกรรม โดยเฉพาะในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 จึงอยากเชิญชวนให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มาพบปะและร่วมกิจกรรมกันได้ที่ร้านมัจฉากาชาด”