ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม โดยมีประเด็นการตรวจราชการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานและได้เน้นย้ำให้ดำเนินตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนครัวเรือน นางศริณญา พิทยานุภาพ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 5 บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชื่นชมและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนต่อไป

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 1 แปลง คือ แปลงของ นายพร ปาวัน หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านผึ้ง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะ สอบถามปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของตำบล/อำเภอ สำหรับการเป็นที่ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการน้ำ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพึ่งพาตนเอง

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ ม.3, ม.13, ม.14 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของ นายดำรงค์ ด้วงใหญ่ บ้านเลขที่ 120 ม.3 ครัวเรือนของ นายปรีชา ลุนลาน บ้านเลขที่ 121 ม.13 ครัวเรือนของ นางนัยนา เทพกรรณ์ บ้านเลขที่ 35 ม.14 โดยได้มอบเงินทุนประกอบอาชีพ ครัวเรือนละ 500 บาท ถุงยังชีพ น้ำดื่ม และพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้ 3 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการตำบลร่วมให้ข้อมูลครัวเรือนดังกล่าว
นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอเมืองนครพนม ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ในการตรวจติดตามงานพัฒนาชุมชนดังกล่าว