ข่าวอัพเดทรายวัน

ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 (กขป.เขต 8) เข้าพบ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ ขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเป็นตู้กับข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”จากทุ่งนา สู่พาข้าว”รองรับมหกรรมพืชสวนโลก ปี 69

เมื่อวันที่( 15 มีค.65 )ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายณรงค์ พลละเอียด ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 (กขป.เขต 8) นำคณะกรรมการฯกขป.เขต 8 และคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแนะนำกลไกภารกิจและหน้าที่ของ กขป. ในพื้นที่ เขต 8 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันในการทำหน้าที่เพื่อสุขภาพของประชาชนเพื่อทำงานร่วมกัน

นายณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าฯชุมพร ในฐานะประธาน กขป.เขต 8 กล่าวว่าในการเข้ามาพบ ผวจ.หนองบัวลำภู ในครั้งนี้ ก็จะเรียนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่การดูแลสุขภาพของประชาชนตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 ที่เกิดเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับเขตรับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งอยู่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน มีรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค ซึ่งแบ่ง ออกเป็น ระดับจังหวัด 7 จังหวัดประกอบด้วย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม และระดับอำเภอ 87 อำเภอ 642 ตำบล 6,184 หมู่บ้าน รูปแบบการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 จังหวัด เทศบาล 237 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตำบล 226 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 467 แห่ง

สำหรับประเด็นการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 8 ในปี 2564-2565 ประกอบด้วย ประเด็นความมั่นคงด้านอาหารอาหารปลอดภัย ประเด็น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)ประเด็นขยะและขยะอันตราย ประเด็นสุขภาพผู้สูงอายุ
ประเด็นสุขภาพพระสงฆ์ ประเด็นการบริหารจัดการ COVID-19 ประเด็นสุขภาวะเด็กและเยาวชน และ ประเด็นการพัฒนาระบบสื่อและการประชาสัมพันธ์บทบาท กขป.8 ก่อนลงพื้นที่ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง ซึ่งพร้อมที่จะเป็นต้นแบบด้านสุขภาพของจังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวแสดงความ ยินดีที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ กขป.เขต 8 และพร้อมที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก็จะเกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน ก็อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ และอาหารที่จะทำให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์รวมแห่งตู้กับข้าว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ก็จะจุดประกาย”จากท้องนา สู่พาข้าว”ในแนวทางและพื้นฐานของ”เศรษฐกิจแห่งความพอเพียง” ที่จะขับเคลื่อนเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเสียงภูพานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Last Updated on 16/03/2022 10:23:28 by เสียงภูพานออนไลน์