ข่าวอัพเดทรายวัน

บึงกาฬ มท.2 ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมข้อคิดเห็นทุกภาคส่วน ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันนี้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจากผังเมืองระดับต่าง ๆ เพราะผังเมืองถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม จึงเร่งผลักดันให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง แนวทางการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ที่มีความสำคัญที่เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ตลอดจนพันธะสัญญาระดับนานาชาติให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยส่งเสริมการพัฒนาเมือง กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ ฟื้นฟูพัฒนาเมือง เพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์ บำรุงรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีความมั่นคงยั่งยืน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปด้วย รูปแบบการพัฒนา อนุรักษ์หรือฟื้นฟู แผนผัง และโครงการพัฒนาอย่างละเอียด ที่หน่วยงานสามารถนำไปดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนาเมืองต่อไป กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อแนะนำโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และนำเสนอแนวคิดการดำเนินโครงการ และพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการวางผังพื้นที่เฉพาะ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อมูล ที่ได้มากำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำถิ่น และยังสร้างประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จะได้นำไปบูรณาการเพื่อการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ต่อไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ”

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/03/2022 15:50 น. by เสียงภูพานออนไลน์