ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดสิมนารายณ์เกมส์สานสัมพันธ์4อำเภอ

ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด “กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี 2565 สานสัมพันธ์ 4 อำเภอชาวกุดสิมนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด “กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายดาระใน ยี่ภู่ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ นายภูมินทร์ ภูมิเขตร สจ.อำเภอกุฉินารายณ์ เขต 2 นางวิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุมสิม หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี 2565 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวกุดสิมนารายณ์ ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ เขาวง นาคู กุฉินารายณ์ และห้วยผึ้ง ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ประชาชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด “กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการเปิดพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างความรัก ความสมานฉันท์ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมจะทำการแข่งขันใน 2 ชนิดกีฬา ใน 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล ประเภท เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม การแข่งขันฟุตบอล ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ทีม รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอลชาย ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม และกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ทีม เข้าร่วมแข่งขันและร่วมชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้