ข่าวอัพเดทรายวัน

จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ให้บริการความรู้ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรครบจบที่เดียว

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมให้บริการด้านการเกษตรครบจบที่เดียว โดยมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธี โดยมีเกษตรกรในพื้นที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 100 ราย นอกจากนี้ยังได้มีการมอบพันธุ์ปลา มอบพันธุ์พืช ยารักษาสัตว์ และบริการต่างๆอีกมากมาย

สำหรับการจัดกิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร อาทิ การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกอื่นๆ พร้อมจัดกิจกรรมเสริม คือ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน ส่งที่เกษตรกรให้ความสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การขยายพันธุ์พืช ซึ่งเกษตรกรจะได้ฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้จริง โดยมีการสาธิตการขยายพันธุ์ต้นกระท่อม และพันธุ์พืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สายน้ำผึ้ง ซึ่งนับว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในวันนี้จะได้รับความรู้ ต้นกล้าพืชผัก และปัจจัยการผลิตต่างๆ ไปปลูกและปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างยั่งยืน