ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯนครพนม เยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เพิ่มพลังใจเยาวชนเมืองศรีโคตรบูรณ์”

วันที่ 23 มีนาคม 65 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะผู้พิพากษาสมทบ นายอำเภอเมืองนครพนม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครพนม พัฒนาการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ยุติธรรมจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม และเครือข่ายฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแก้ไข บำบัด พื้นฟูเด็ก และเยาวขนผู้กระทำความผิด ใน โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เพิ่มพลังใจเยาวชน เมืองศรีโคตรบูรณ์

สำหรับ กิจกรรมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิด ในโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เพิ่มพลังใจเยาวชนเมืองศรีโคตรบูรณ์” ดำเนินการบนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ 2 งาน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นแนวทางในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิด ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขมากกว่าการลงโทษ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในกระบวนการรอการสอบสวน เด็กและเยาวชนซึ่งถูกควบคุมระหว่างพิจารณาคดี รวมถึงเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวตามคำสั่งศาล ให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีความพร้อมในการกลับไปสู่สังคมปกติ

ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน และต่อยอด โดยประยุกต์สู่ โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อให้พสกนิกรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน