ข่าวอัพเดทรายวัน

จิตเวชนครพนมฯ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องจาก กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เข้าร่วมรับ ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1/2565 จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

โดยมี นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ