ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม เชิญสูงวัยฉีดเข็ม 3 เตรียมรับลูกหลานกลับบ้านสงกรานต์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 14/2565 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยเชื่อมสัญญาการประชุมออนไลน์ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2565 ในส่วนของสรุปมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม (เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565) ในประเด็นการจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกิน 200 คน ให้แจ้งนายอำเภอทราบ กรณีเกิน 200 คน ให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมเพื่อทราบ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และงดการแสดงคนอเสิร์ต การแสดงดนตรี หมอลำ รถแห่ รำวง โดยขยายเวลาบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติตต่อฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดฯ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17) และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อฯ จำนวน 78 ราย เป็นการติดเชื้อฯ ในพื้นที่ 73 ราย นอกพื้นที่ 5 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 5}553 ราย กำลังรักษา 4,653 ราย หายป่วยวันนี้ 637 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,653 ราย ไม่มีอาการ 4,301 ราย มีอาการเล็กน้อย 264 ราย อาการปานกลาง 86 ราย อาการรุนแรง 2 รายมีคลัสเตอร์ (ผู้ติดเชื้อและเข้าข่าย) ทั้งหมด 124 เหตุการณ์ ควบคุมโรคได้ไม่เกิน 28 วัน จำนวน 97 เหตุการณ์ โดยมี 27 เหตุการณ์ที่จะต้องติดตามต่อเนื่อง ซึ่งจะสิ้นสุดการติดตาในกลางสัปดาห์หน้า ในส่วนของการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร (ข้อมูลระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564-24 มีนาคม 2565) ฉีดเข็มหนึ่ง 71.36% ฉีดเข็มสอง 63.61% ฉีดเข็มสาม 17.72% (เข็มสาม กลุ่ม 608) 33.54% ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กำชับพื้นที่เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยให้สำรวจกลุ่มเสี่ยง และทำทะเบียน ให้ความรู้ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย หากยินยอมให้ฉีดวัคซีนทันที เพราะการฉีดวัคซีนสามารถลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ในส่วนของวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบมาตรการในการเดินทางเข้า-ออกของการขนส่งสินค้าด่านท่าเรือ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2565 รวมถึงการขอเปิดศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน Community Isolation : CI เพิ่มเติม ที่โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี ตำบลบ้านแก้ว อำเภอนาแก จำนวน 50 เตียง และการขออนุมัติเปิดเรียนแบบ On-site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเข อำเภอบ้านแพง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า แม้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์โอมิครอนจะมีความรุนแรงน้อย แต่พบว่ามีการติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งอาจแพร่ระบาดไปสู่ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวได้ และจากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ร้อยละ 75 เป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

“ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ สำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ควรเข้ารับฉีดวัคซีนตามกำหนดตามกำหนดเวลา ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว”

Last Updated on 25/03/2022 19:34:34 by เสียงภูพานออนไลน์