ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ข้าราชการพลเรือนดีเด่นผู้น้อมนำหลักการทรงงานมาปรับใช้ด้วยหัวใจแห่ง teamwork

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพูดถึงการทำงาน หลายคนก็มีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะทำให้งานที่ทำ แล้วเสร็จทันเวลา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุ้มค่า โดยในวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ขอนำทุกคนไปเรียนรู้เคล็ดลับ จาก 1 ในข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผู้ที่เป็นต้นแบบของการได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าของชีวิตราชการ ในการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชน

นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่เริ่มรับราชการก็จะยึดถือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ แล้วก็น้อมนำหลักการทรงงานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การทำงานอย่างมีขั้นตอน มีลำดับขั้น ยึดในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งหลักการทรงงาน 23 ประการ เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งหมดที่สำคัญคือยึดประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก แล้วจะทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่งที่เราได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังยึดหลักในการสร้างทีม คุมงานด้วยแผนงานที่ร่วมกับทีมงานออกแบบ ทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น การที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ก็เป็นงานใหม่ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รู้จักในปี 2563 และปี 2564 ซึ่งเป็น 2 ปีที่ได้เริ่มเรียนรู้ ก็จะมีการศึกษาระเบียบว่าต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ศึกษาความเป็นมาของโครงการ ว่ามีหลักการอย่างไร มีขั้นตอนการปฏิบัติแบบไหน และจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งท่านก็ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับเราเกี่ยวกับด้านช่าง การออกแบบพื้นที่

จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาคุยกับทีมว่าจะวางแผนอย่างไรต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน อีกอย่างถ้าระเบียบอันไหนที่ไม่ไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจ ก็ปรึกษาทำงานควบคู่กับสำนักงานป.ป.ช. จังหวัด สตง.จังหวัด จึงส่งผลให้การทำงานของจังหวัดนครพนมประสบความสำเร็จได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เป็น 1 ใน 4 จังหวัดของทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2564 และนี่เป็นเพียงหนึ่งในแนวทาง การปฏิบัติงานของข้าราชการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากการทุ่มเท เสียสละที่น้อมนำหลักการทรงงานมาปรับใช้ พร้อมด้วยหัวใจแห่ง teamwork โดยยึดมั่นในประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก