ข่าวการศึกษา ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน ข่าวเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

สกลนคร ส.ส.มหานิยม นำ กมธ.ติดตามงบประมาณออกให้ความรู้ชาวบ้าน

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ วัดสุธานิวาส บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ. ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร นำวิทยากรจากศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ออกมาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 5 ตำบล รวม 380 คน ใน อ.โพนนาแก้ว ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและติดตามงบประมาณ โดยมี นายจำรัส นาแฉล้ม รอง ผวจ.สกลนคร นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ให้การต้อนรับ 

ดร.นิยม เวชกามา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบบาล ด้านงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ให้การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ บรรลุผลสำเร็จ โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยการให้ข้อมูล ข่าวสาร สอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสให้ภาครัฐทราบ เพื่อหาทางป้องกัน แก้ไขและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ด้าน นายจำรัส นาแฉล้ม รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชาวอำเภอโพนนาแก้ว ที่มีวิทยากรจากคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ มาลงในพื้นที่ เพื่อต้องการให้ประชาชนฃน เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด จะได้นำปัญหาเข้ามาแก้ไข คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนรับทราบในรายละเอียด เมื่อได้งบประมาณมาลงพื้นที่ทุกท่านก็จะได้มากำกับดูแลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่ตรงก็จะต้องท้วงติง เช่น การก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีคณะวิทยากรออกมาให้ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งขอขอบคุณ ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ที่นำโครงการนี้มาสู่ประชาชน 

รานงานข่าวแจ้งว่า จากการสัมมนาดังกล่าว จะทำให้ภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ ติดตามและการบริหารงบประมาณแผ่นดิน และการมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการจัดทำและบริหารงบประมาณ และยังได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการฯ กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการติดตาม สอดส่องการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

Last Updated on 26/03/2022 20:32:51 by เสียงภูพานออนไลน์