ข่าวอัพเดทรายวัน

สาธิต มรภ.เลยเปิดหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต.เมื่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิรื ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด งาน “Open house เปิดบ้าน 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) มีรศ.สมเจนต์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 481 คน แยกเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 141 คน ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 228 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 112 คน ครูและบุคลากรทั้งสิ้น 41 คน มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมจัดการเรียนรู้จำนวน 33 คน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการเรียนรู้ภายใต้บริบทการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ ทุกคณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละกลุ่มสาระ ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต


ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) ภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตามช่วงวัย มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูไทย ครูต่างชาติ ครูเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป


กิจกรรมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) นำเสนอความพร้อมด้านบุคลากรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล เป็นการรวบรวมผลงานนักเรียนจากโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ Happy Day โครงการไหว้พระนั่งสมาธิ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการภาษาถิ่นไทเลย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/03/2022 19:34 น. by เสียงภูพานออนไลน์