ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์มอบปัจจัยการผลิตหนุนปลูกกระท่อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประธานกลุ่มแปรรูปพืชกระท่อม ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสมุนไพร หนุนกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร (กระท่อม) โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายประภาส ยงคะวิสัย ประธานกลุ่มแปรรูปพืชกระท่อม ต.สงเปลือย และเจ้าของสวนเพาะกล้าประภาสพันธุ์ไม้ แอสป้า ราชาพืชกระท่อม พร้อมด้วยส่วนราชการ และเกษตรกรชาวอำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท เข้าร่วมในพิธี

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดให้สูงขึ้น และสัดส่วนคนจนลดลง และในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง กับทุกภาคส่วน แนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกร ซึ่งสมุนไพรไทยที่สามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในอนาคต นำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง คือกระท่อม โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้และ เป็นอาชีพเสริม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น