ข่าวอัพเดทรายวัน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอโนนสัง ขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน COVID -19 1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดแหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และอำเภอโนนสัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณี ปลอดเหล้า ต้าน covid – 19 “1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า” เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานบุญประเพณีที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอโนนสัง โดยมี นายพงษ์พิพัฒน๋ กาคำผุย นักวิชาการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)อีสานตอนบน จังหวัดขอนแก่น และคณะร่วมสังเกตการณ์และนำเสนอข้อมูลในภาพรวมด้วย

โดยมี นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรรม อาทิ นายสุนทร มุนติเก นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนสัง กำนันและผู้แทนกำนันในอำเภอโนนสัง รวมถึงผู้แทน ผกก.สภ.โนนสัง สาธารณสุขอำเภอโนนสัง ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายงดเหล้า เข้าร่วมเวทีโดยก่อนการเปิดเวทีนายอำเภอโนนสัง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต และฉลองชัยคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา จำนวน 20 คน

นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดให้มี “ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid -19”ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และทุกอำเภอ ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี โดยเนื้อความของบันทึกข้อตกลง มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการประสานความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาและจัดงานบุญประเพณีต้นแบบปลอดเหล้า 1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า พร้อมทั้งส่งเสริมสุขอนามัยลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า หรือ Covid -19 ที่มีผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพของประชาชนทั่วไป

และการดำเนินงานต่อเนื่องในระยะที่ 2 โดยประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอและคณะทำงานด้านสุขภาพ ระดับอำเภอร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid -19 “1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า พร้อมทั้งคัดเลือก 1 พื้นที่ต้นแบบเพื่อดำเนินกิจกรรมงานบุญประเพณีปลอดหล้า ปลอดโรค Covid -19 จนเสร็จจะสิ้นกระบวนการทำงาน สำหรับการจัดเวทีคืนข้อมูลในวันนี้ เป็นการกล่าวถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่ และการป้องกันการรับมือของหน่วยงาน และสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของประเทศไทย

นายสมศักดิ์ฯนายอำเภอโนนสัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างหนักและมีการดื่มหลายประเภท การตลาดก็หลากหลาย ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ เช่น สาโท สุราเถื่อน บางอย่างก็เกือบถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ถูกกฎหมาย ปัญหาการดื่มก็ไม่ได้ลดลง ภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องเข้มในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันในชุมชน ยิ่งจำเป็นต้องทำ เพราะหากปล่อยเป็นไปแบบนี้ ย่อมเกิดปัญหามากมายและผลกระทบมากกว่าเดิม ทั้งกระทบตัวเอง (สุขภาพ เสียเงิน), ครอบครัว ,สุขภาวะของชุมชน

นายอำเภอโนนสัง กล่าวต่อว่าอำเภอโนนสังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในชุมชน ผู้นำต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ปกป้องชุมชนของเราให้ปลอดภัย ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ ส่วนการสะท้อนข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนในพื้นที่อื่นๆต่อไป“เราต้องช่วยกัน ลด หรือ งด ให้เกิดผล เพื่อให้คนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเองและชุมชน อย่างน้อยที่สุด เราก็จะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของจังหวัดที่อยู่ในอัตราการดื่มแอลกอฮอล์สูง” นายอำเภอโนนสัง กล่าว

ด้านนายสุนทร มุนติเก นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ กล่าวว่า “การดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ ที่ผ่านมา ทั้งงานบุญต่างๆ งานสงกรานต์ หรือแม้แต่งานเด่นๆ เช่น งานประเพณีบุญบุญบั้งไฟตำบลกุดดู่ ในพื้นที่มีการณรงค์งดเหล้าร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู แต่ถือว่ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปีนี้ถ้าสถานการณ์โควิดยังอยู่ ก็คงไม่มีการจัดงาน “งานบุญบั้งไฟเป็นงานที่ควบคุมได้ยาก เป็นงานที่คนกินดื่มมาตลอด การปรับเปลี่ยนจึงต้องค่อยๆปรับไปทีละนิด”

จากนั้น นายอำเภอโนนสัง กล่าวทิ้งท้ายว่าในช่วงนี้จะให้พื้นที่ไปทำการประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ก่อนว่าจะเริ่มจากกิจกรรมงานบุญประเพณีใดก่อน หรือ งานมงคล อวมงคล เพื่อเป็นพันธะสัญญาร่วมกันในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ก่อนมีการลงประชามติทั้งอำเภอที่จะประกาศเป็นเป็นวาระของอำเภอให้เป็น 1 อำเภอ 1 บุญปลอดเหล้า โดยในวันนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีได้พร้อมใจกันที่จะให้ยกให้อำเภอโนนสังเป็นอำเภอต้นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีและงานมงคล ร่วมถึงงานอวมงคล พร้อมเปล่งวาจาว่า”เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอโนนสัง สู้สู้ๆๆ”