ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม พร้อมส่ง 13 ชมรม ร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันระดับภาค 11 เม.ย.นี้

วันที่ 8 เมษายน 2565 จังหวัดนครพนมได้ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการนำเสนอในเวทีประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้จังหวัดนครพนมได้ส่งชมรมฯ เข้าร่วมประกวดฯ รวม 13 ชมรม ประกอบด้วย 1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม 2) ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 3) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม 4) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย 5) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองนครพนม 6) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเรณูนคร 7) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 8) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกหินแฮ่ 9) ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม 10) ชมรม TO BE NUMBER ONE แม็คโคร สาขานครพนม 11) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา 12) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม และ 13) ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางนครพนม

จังหวัดนครพนมได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งมั่นสานต่อพระปณิธาน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 โดยเน้นกระบวนการ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด ยึดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน คือ หลัก 2 ป 2 บ ประกอบด้วย ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด โดยทุกภาคส่วนเป็นหน่วยงาหลักในการดำเนินงาน หรือเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อมอบนโยบายให้ดำเนินการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ให้ครบ 12 อำเภอ ขับเคลื่อนนโยบายจากระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภเอ และระดับตำบล เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ชาวนครพนมมีสุข ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนบูรณาการกัน ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งและดี” โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ยึดหลัก ทำจริง ทำตรง และทำต่อเนื่อง หัวหน้าส่วนราชการที่พร้อมให้ความร่วมมือ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินงานตามแผน ที่สำคัญ คือ เยาวชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี

การจัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างน้อยจำนวน 2 เข็ม ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าร่วมประกวด โดยนำใบรับรองการฉีดวัคซีน และใบแสดงผลการตรวจ มาแสดงในวันที่มาร่วมงาน และเตรียม ATK ตรวจหน้างานอีกครั้ง ผู้เข้าประกวด กองเชียร์ กรรมการการประกวด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ภายในห้องประกวดจะมีเฉพาะทีมผู้นำเสนอ กองเชียร์ 1-2 ทีม และกรรมการประกวด ทั้งหมดไม่เกิน 30 คน ไม่มีกองเชียร์และผู้นำเสนอทีมอื่น