ข่าวอัพเดทรายวัน

รมว.วราวุธ เร่งแก้ภัยแล้ง ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลฯ แปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 เมษายน 2565 ที่บ้านโนนเจริญศิลป์ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน่วยงานในสังกัด และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎร เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลสภาพพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใช้น้ำบาดาลประกอบอาชีพการเกษตร บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีน้ำใช้ประกอบอาชีพตลอดฤดูกาล แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มขีดความคิดความสามารถในการผลิต สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไป

ด้านนางดวงใจ นวลภักดี หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร บ้านโนนเจริญศิลป์ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กล่าวด้วยความรู้สึกดีใจที่วันนี้กลุ่มเกษตรกร 39 ราย 519 ไร่ มีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง ปลูกผลผลิต เช่น กล้วย ฝรั่งกิมจู ฟักทอง หญ้าเนเปิยร์ ออกจำหน่ายสร้างรายได้ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ใช้งบกลาง จำนวน 13,224,020 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 519 ไร่ สมาชิก 39 ราย เป็นบ่อบาดาลมีระดับความลึกของ 61 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า จำนวน 6 บ่อ ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 8 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมท่อกระจายน้ำความยาวรวม 3,200 เมตร