ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว เตรียมเปิดด่านท้องถิ่นขนส่งสินค้าเร็ว ๆ นี้

วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนางสาวกนกพร ไชยศล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นำคณะผู้แทนจังหวัดนครพนม เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดด่านท้องถิ่น ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม – ด่านท่าแขก แขวงคำม่วน เพื่อใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับท่านหมั้นยืน คินสะหมอน หัวหน้าห้องว่าการแขวงคำม่วน ท่าวคำพูวง หอมมะนี รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ แขวงคำม่วน และคณะตัวแทนแขวงคำมวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2565 สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีประกาศเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ควบคุม และสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะต่อไป โดยข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวระบุว่า เห็นชอบในหลักการให้เปิดด้านท้องถิ่นและด้านประเพณีสำหรับขนส่งสินค้า โดยมอบให้นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงต่าง ๆ ที่มีชายแดนติดกับต่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบและปรึกษาหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่มีด่านร่วมกัน ถ้าเห็นว่ามีความพร้อมในทุกด้านรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า โดยสามารถป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเป็นเอกภาพร่วมกันแล้ว มอบให้องค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ และองค์การปกครองแขวงอนุญาตให้เปิดได้ และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดนครพนมรับทราบ และพัฒนาการความคืบหน้าดังกล่าวร่วมกัน หากมีความประสงค์จะเปิดช่องทางเพิ่มเติมเฉพาะเพื่อนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนให้จังหวัดหารือกับแขวงคำม่วน เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน

โดยในที่ประชุมเบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันว่าควรให้เปิดด่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม – ด่านท่าแขก เพื่อใช้ในการขนส่ง แลกเปลี่ยนสินค้าข้ามแดนที่มีการซื้อขายของผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัดนครพนมและ แขวงคำม่วน พร้อมกับวางโมเดลการปฏิบัติงานร่วมกันไว้คือกำหนดให้เรือแต่ละลำที่จะวิ่งรับและส่งสินค้า มีผู้ควบคุมเรือได้ 1 คน และคนประจำเรือ 1 คน ซึ่งทั้ง 2 คนไม่สามารถขึ้นฝั่งไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ ทำได้เพียงเมื่อถึงท่าเทียบเรือไปยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ ส่วนการขนถ่ายสินค้าจะให้ผู้ประกอบการของแต่ละฝั่งรับผิดชอบแรงงานในการขนถ่ายสินค้าเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในแต่ละวันจะมีเรือวิ่ง 4 ลำ สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันของแต่ละฝั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 2 ฝั่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรการอื่น ๆ ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด ส่วนเวลาการเดินเรือข้ามแดนได้กำหนดเวลาไว้เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 -18.00 น. โดยก่อนการเปิดด่านจะให้มีการสาธิตวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝั่งได้เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันเกี่ยวกับสินค้าอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษเจือปน โดยหลังจากนี้แต่ละฝ่ายจะได้นำโมเดลที่ได้วางแผนร่วมกันวันนี้ไปนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนร่วมกัน อีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้

Last Updated on 11/04/2022 18:51:31 by เสียงภูพานออนไลน์