ข่าวอัพเดทรายวัน

อุบลราชธานี ทต.เทพวงศา เปิดตลาดท่าฮิมของแตก นักท่องเที่ยวและประชาชน แห่เที่ยวชมซื้อสินค้าอาหารพื้นเมืองกันอย่างคึกคัก

ยิ่งใหญ่อลังการ! เทศบาลตำบลเทพวงศา เปิดตลาดท่าฮิมของแตก นักท่องเที่ยวและประชาชน แห่เที่ยวชมซื้อสินค้าอาหารพื้นเมืองกันอย่างคึกคัก

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณแก่งช้างหมอบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าฮิมของ)เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน โดยมีนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ในนามของผู้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าฮิมของ)เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน กล่าวรายงาน โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ น.อ.ณัฐวัชต์ วิชกูล ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ว่าที่ ร.ท.วีรพจน์ ครูเกษตร ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเขมราฐ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายอลงกต แสวงสุข กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้นโยบายด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับเทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชุมชนแนวชายแดน โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่ไหลผ่าน ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยฝั่งตรงข้ามคือ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพแม่น้ำโขงที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบลเทพวงศา คือ แก่งช้างหมอบ เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแก่งน้ำที่สลับกับโขดหิน และต้นลำแซงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แก่งช้างหมอบ ยังคงความเป็นธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีบรรยากาศริมฝั่งโขงและอากาศที่บริสุทธิ์ ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำโขงลดลง จะพากันมาเล่นน้ำโขงที่แก่งช้างหมอบเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีอัตลักษณ์ของชุมชน คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงการสร้างกระแสนิยมให้นักท่องเที่ยวสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนผ่านไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาด้าน
ท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อปกป้อง สงวนรักษา และพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนรุ่นหลังอันเป็นความหมายของ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ตามนิยามขององค์การท่องเที่ยวโลก

ส่วนทางด้านนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า ตนพร้อมให้การสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าฮิมของ)เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน ของเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขงเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายแดนที่อยู่ริมชายขอบแม่น้ำโขงได้ใช้ประโยชน์จากต้นทุนธรรมชาติที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/05/2022 19:42 น. by เสียงภูพานออนไลน์