ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ ขยายพื้นที่ทำการเกษตรรองรับแล้ง

เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จัดขายแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งให้เพียงพอ พร้อมได้รับบริจาคที่ดินขุดสระเก็บน้ำ และ ขยายแห่งน้ำรองรับภัยแล้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ปัญหาแล้งตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ของเทศบาลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพิทยา สุวรรลา นายก อบต.เมืองแก กล่าวรายงาน ถึงการขายพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองแก มีพื้นที่ทั้งหมด 58 ตะรางกิโลเมตร มีประชากร 8,873 คน โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ วัดจำนวน 13 แห่ง ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก

ในพื้นที่ตำบลเมืองแกมีลำห้วยสาธารณะ จำนวน 7 สาย คิอลำห้วยลึก, ลำห้วยเลิง, ลำห้วยตานึก, ลำห้วยโนนกระเจียว, ลำห้วยตาดทอง, ลำห้วยยาง, และ ลำห้วยจ่าสอน ลำห้วยจ่าสอน ที่ไหลผ่านบ้านหนองม่วง หมู่ 4 ตำบลเมืองแก เป็นแหล่งน้ำประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ของประชาชน แต่ปัจจุบันนี้เกิดการตื่นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำอย่างเดิม ขนาดเป็นลำห้วยมีขนาดแคบ มีวัชพืชปกคุมเต็มลำห้วย จึงทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ประโยชน์ในการดำรงชัพตลอดปี นำไปสู่ภัยแล้ง จึงได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลของ อบจ.สุรินทร์ นำแบ็คโฮ มาช่วยขุดขายแห่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้เตรียมรับภัยแล้ง

พร้อมกันนี้ ได้มีประชาชนในชุมชุน จำนวน 22 ราย ได้มอบที่ดินให้กับ อบต. เพื่อขยายลำห้วยจ่าสอนให้กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ ใช้ประโยชน์ใช้อุปโภค บริโภคต่อไป

หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคที่ดินเพื่อขยายลำห้วยจ่าสอนจำนวน 22 ราย พร้อมกับร่วมลงกำจัดวัชพืชในลำห้วยจ่าสอน และจะได้ให้เครื่องจักรกลที่ อบจ.สุรินทร์สนับสนุนทำการขุดลอกขยายลำห้วยต่อไปเพื่อให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงภัยแล้ง