ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ คณะตรวจเยี่ยมโครงการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพบ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายภารกิจ คุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ หัวหน้าแผนกธุรการ หัวหน้างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนพนักงานให้การต้อนรับ ท่านทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ , นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท, ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์, ท่านแรงงานจังหวัดสุรินทร์, ท่านประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์, ท่านพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม และ คณะผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านตาลอก ผู้ใหญ่บ้านคุณสาร ผู้ใหญ่บ้านรันเดง ผู้ใหญ่บ้านโคกตะแบง ผู้ใหญ่บ้านโคกป่าจิก ผู้ใหญ่บ้านตร๊อบ และ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานของจังหวัดสุรินทร์

เข้าตรวจเยี่ยมโครงการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพบผู้ประกอบการ พร้อมกับกำกับติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานด้านบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม
ในส่วนภายในบริษัทฯ และ กิจกรรมภายนอกของบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ หน่วยงานภายนอกผู้รับเหมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุรินทร์(โครงการ3) รวมถึงการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และ สวัสดิการของชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย

Last Updated on 17/05/2022 19:18:43 by เสียงภูพานออนไลน์