ข่าวอัพเดทรายวัน

“สสจ.นครพนม” อบรม ขรก.บรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบรรจุใหม่ จังหวัดนครพนม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565” ซึ่งได้กล่าวให้นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี 2565 และบรรยายพิเศษ “ต้นกล้าข้าราชการ…กับการทำงานเพื่อแผ่นดิน” สำหรับข้าราชการยุคใหม่ ทั้งนี้ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 11 คน ทันตแพทย์ 1 คน และสหวิชาชีพ จำนวน 24 คน รวมผู้เข้าอบรม 36 คน

สำหรับกำหนดการการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบรรจุใหม่ในวันนี้ เวลา 11.00 น. จะเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จังหวัดนครพนม และระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อจัดการความขัยแย้ง โดยนายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านบริหาร) เวลา 15.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ โดย ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จะเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting เริ่มเวลา 09.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และระบบข้อมูลสารสนเทศที่ควรรู้ โดยนายสุรชัย สูตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เวลา 11.00 น. เรื่อง วินัย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ โดยนายปัญญา ไตรปกรณ์กุศล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย เวลา 13.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมะกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยพระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดโอกาส เวลา 15.00 น. เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจิตอาสา 904 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 การอบรมผ่านระบบ Zoom เริ่มเวลา 09.00 น. เรื่อง ระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายเงินที่ควรรู้ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป เวา 10.00 น. เรื่อง งานหลักประกันสุขภาพที่ควรรู้ โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ เวลา 13.00 น. เรื่อง สถานการณ์กับบทบาทบุคลากรในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายดนัย เนวะมาตย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 แลกเปลี่ยนเรีนรู้บุคคลากลุ่มแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนโซนเหนือ และโซนใต้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อบรมในระบบ On-Site ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เวลา 09.00 น. เรื่อง ระบบงานทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข เวลา 11.00 น. การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต โดยนายสุทธิชัย วงศ์ชาญศรี หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมื เวลา 13.00 น. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ การจัดทำแฟ้มประวัติ ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ (ชุดสีกากี/ ชุดปกติขาว) โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เรื่อง สิทธิประโยชน์ การจัดทำเอกสารการเบิกเงินไม่ทำเวชปฏิบัติ การเบิกเงิน พตส. และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนายอัทธนีย์ อุทรักษ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เวลา 13.00 น. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี่ว่าด้วยงานสารบรรณ โดยนายอัทธนีย์ อุทรักษ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เวลา 15.00 น. พิธีตั้งปณิธานการเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และปิดการอบรม โดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/05/2022 22:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์