ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจัดงานวันอนุรักษ์ควาย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และดูแลควายไทยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงควายให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนาน สร้างความตระหนักแก่เกษตรกรในการเลี้ยง และขยายพันธุ์เนื่องจากควายไทยมีแนวโน้มลดลง

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ของนางพิมพา มุ่งงาม อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 7 บ้านดวน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร นายอภิชาต ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เปิดงานวันอนุรักษ์ควายไทย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอค้อวัง และปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงและอนุรักษ์ควายไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย และเพื่อให้เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรเห็นความสำคัญของการเลี้ยง การขยายพันธุ์ควายไทย การทำพิธีแฮกนาตามประเพณีโบราณ การใช้ควายไถนา เพื่อเตรียมการเพราะปลูกข้าว กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุก้อน วิตามิน เพื่อบำรุงสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร

การทำพิธีแฮกนาตามประเพณีโบราณ สาธิตการใช้ควายไถนา เพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าว และการเสริมสร้างความรู้ในการเลี้ยงควายแก่เกษตรกร เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งกำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่เห็นชอบให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา และเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกรให้ความสำคัญในการเลี้ยงและขยายพันธุ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานควาย พื้นที่เลี้ยงลดลง และขาดแคลนแรงงานเลี้ยงควาย อีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากภาครัฐในการส่องเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพจึงอยากให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์

Last Updated on 18/05/2022 22:16:33 by เสียงภูพานออนไลน์