ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนมสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดงานรำลึก 132 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายฟาน จี้ ทัญ เอกราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย และ นายจู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันวางช่อดอกไม้แสดงความเคารพรูปหล่อประธานโฮจิมินห์ ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานรำลึก 132 ปี วันคล้ายวันเกิดท่านประธานโฮจิมินห์ และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย – เวียดนาม ประจำปี 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ที่จังหวัดนครพนม โดยอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย สมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนามแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเมืองการปกครอง และการต่างประเทศ อีกทั้เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ สร้างกุศล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ด้วยการร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีอนาคตที่ดี

โดยจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในหลายๆพื้นที่ ที่คนเวียดนามได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยโดยเฉพาะบริเวณบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ที่ครั้งหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2466 – 2474 ประธานโฮจิมินห์ ผู้นำชาวเวียดนามได้มาพำนักและใช้เป็นฐานที่มั่นในการวางแผน กอบกู้ชาติจนประสบความสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม และสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามจึงได้มีโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนามขึ้นในพื้นที่บ้านนาจอก เมื่อปี 2547 และได้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาวัฒนธรรมและมิตรภาพไทยเวียดนาม ที่มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งถือเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีความรักชาติ พยามที่จะกอบกู้เอกราชคืนให้ชาวเวียดนามในยุคสงครามอินโดจีนจนประสบความสำเร็จ ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและเยี่ยมชม

Last Updated on 19/05/2022 15:23:26 by เสียงภูพานออนไลน์