ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ ตำรวจภูธรสุรินทร์ ฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์

ตำรวจภูธรสุรินทร์ ฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์(Combat Handguns) และคอมแบทคาร์ไบน์(Combat Carbine) เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถการใช้อาวุธปืน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งจะนำไปเป็นมาตรฐานการทดสอบยิงปืน ประจำปีของตำรวจ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่สนามกีฬายิงปืนพระยาสุรินทร์ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เปิดโครงการฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และความชำนาญในการใช้และยิงปืนที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีตำรวจ เสมือนกับที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่จริง เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติใช้ได้จริงหากมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเพื่อนำไปเป็นมาตรฐานการทดสอบยิงปืน ตร.ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีตัวแทนข้าราชการตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรในสังกัดเข้ารับการฝึก 180 นาย 33 สถานีในครั้งนี้

โดยระหว่างการฝึก ยังปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยตำรวจผู้รับการฝึกอบรมทุกนาย และวิทยาการ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม ก่อนฝึก ยังผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตลอดระยะเวลาของการฝึก ได้จัดการให้สถานที่เป็นพื้นที่ปิด ห้ามผู้เข้ารับการฝึกออกจากพื้นที่ฝึก และไม่ให้ผู้ใดเข้าเยี่ยม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง เพราะตำรวจทุกนายมีหน้าที่สำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน อีกทั้งการก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น คนร้ายได้นำเทคโนโลยี และอาวุธที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนร้ายมีการต่อสู้ขัดขวางการจับกุม เป็นเหตุให้มีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และความเชื่อมั่นของประชาชน
“จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องได้รับการฝึกฝน ด้านยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุ และการใช้กำลังอาวุธ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ลดปัญหาการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งในการฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธีนี้ ขอให้ตำรวจทุกนายที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความตั้งใจรับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป”

Last Updated on 20/05/2022 15:15:37 by เสียงภูพานออนไลน์