ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2565

จังหวัดยโสธรทำการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดยโสธร(OTOP Product Champion: OPC) โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion :OPC) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยแบ่งการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 – 100 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือมีศักยภาพในการส่งออก ระดับ 4 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 80 – 89 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและสามารถพัฒนาสู่สากล ระดับ 3 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 70 – 79 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได้ ระดับ 2 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน) เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ ระดับ 1 ดาว (ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้าที่ยังไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมากและพัฒนายาก

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการโครงการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการดำเนินงานตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย โดยในจังหวัดยโสธรมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าร่วมการคัดสรรในครั้งนี้จำนวน 135 ราย 198 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1.ประเภทอาหารจำนวน 42 ผลิตภัณฑ์ 2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายจำนวน 89 ผลิตภัณฑ์ 4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกจำนวน 62 ผลิตภัณฑ์ และ 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรเพื่อให้คะแนนในระดับจังหวัดในครั้งนี้

Last Updated on 20/05/2022 15:36:18 by เสียงภูพานออนไลน์