ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม เสริมทักษะ พัฒนาความสามารถบุคคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตลอดจนองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ ถือเป็นบทบาทสำคัญของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำเอาองค์ความรู้มวลรวมทั้งหมดไปถ่ายทอดต่อ ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตลอดจนบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ก่อนที่จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อยังพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่


โดยในวันนี้จะมีทั้งผู้ที่ได้ปฏิบัติจริงและผู้ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในตรงนี้ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมให้ก้าวไปข้างหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการปรับตัวทำงานในการส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด – 19 ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพราะปัจจุบันระบบส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นการใช้ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่มายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมจะได้เห็นและปฏิบัติจริง ขณะที่ผู้ที่เรียนออนไลน์ก็จะได้ฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปในตัว แต่ในทุกขั้นตอนทุกคนจะได้เห็น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงขั้นตอนในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ ได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติ และถ้าใครมีข้อสักถามข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทั้ง 2 แบบ โดยทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ DOA -TH50, BT (DOA – 1), BS (DOA – 24) การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต แหนแดง การผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และการผลิตเห็ดเรืองแสงสิริรัศมี ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแมลง บำรุงดินและพืชที่เพาะปลูกโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่ ซึ่งถ้าเกษตรกรทุกคนเข้าใจและสามารถนำไปผลิตใช้เองได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

Last Updated on 20/05/2022 16:03:29 by เสียงภูพานออนไลน์