ข่าวอัพเดทรายวัน

จิตเวชนครพนมฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังสภาวะวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการให้บริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทีมวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet เกี่ยวกับแนวทางและแผนการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

Last Updated on 21/05/2022 09:21:29 by เสียงภูพานออนไลน์