ข่าวอัพเดทรายวัน

KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบเงินจาก นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด พร้อมด้วยนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, กรรมการที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ มอบเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์ ดังรายการต่อไปนี้ มอบเงินจำนวน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และมอบเงินจำนวน 11,225,000 บาท ( สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

เพื่อจัดซื้อชุดเลนส์ขยายภาพสำหรับ ผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมทั้งเพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร (WELLNESS CENTER SURIN HOSPITAL)ต่อไป