ข่าวอัพเดทรายวัน

อนุบาลเลยนำร่องรณรงค์ปลอดภัยทางม้าลายจัดกิจกรรม”หยุดรถสักครู่ ให้หนูได้ข้าม”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิ.ย.65 ที่ รร.อนุบาลเลย ถนนร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อม นายณสรวง ก้อนวิมล ผู้อำนวยการ รร.อนุบาลเลย ร่วมเปิด กิจกรรมการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายของนักเรียน “หยุดรถสักครู่ ให้หนูได้ข้าม” มี ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเลย เทศกิจเทศบาลเมืองเลย ครู-อาจารย์ นักเรียน ร่วมกิจกรรม

นายณสรวง ก้อนวิมล ผอ.รร.อนุบาลเลย กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายของนักเรียน “หยุดรถสักครู่ ให้หนูได้ข้าม” แผนงาน สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาคและสากล สนองผลผลิต ผลผลิตที่ 1, 2,4,6 สนองมาตรฐาน ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 สนองกลยุทธ์ โรงเรียนกลยุทธ์ที่ 3 สพป.ลย. 1 กลยุทธ์ที่ 2 ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติภัทร์ คำตื้อ นางบุญญาพร บุตรโยจันโท กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ระยะเวลาดำเนินงาน 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

มีหลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

คือ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการวางแผนการ ทำงาน และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงาน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วน ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหานักเรียน สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยยึดสายใยครูและลูกศิษย์ โรงเรียนอนุบาลเลยเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางเมือง มีการจราจรที่คับคั่ง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใน บริเวณถนนด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณทางม้าลายที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องข้ามถนน จึงมี ความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในการข้ามทางม้าลาย รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้หยุดรถบริเวณก่อนถึงทางม้าลายเพื่อให้นักเรียนได้ข้ามอย่างปลอดภัย โรงเรียนจึงได้ จัด กิจกรรมการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายของนักเรียน “หยุดรถสักครู่ ให้หนูได้ข้าม” นี้ขึ้น

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยหลังการร่วมเดินรณรงค์ฯ ว่า การจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการนำร่องอีกด้วย ที่คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสะดวกความปลอดภัยของการจราจร การข้ามถนน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการจราจรแก่นักเรียน มุ่งสู่ความปลอดภัยในการข้ามถนน ที่ทางม้าสลายอันเกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ใช้รถใช้ใช้ถนน สร้างความเชื่อมันไปยังผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปจึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและชมเชย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเลย สภ.เมืองเลย จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้อบรมแกนนำนักเรียนด้านนี้และมามาร่วมในการเดินรณรงค์อีกด้วย จึงต้องมีการขยายผลไปยังสถานศึกษา โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใหญ่ในความรับผิดชอบของ สพป. 1 จ.เลย ให้ทั่วถึงด้วย