ข่าวอัพเดทรายวัน

จ.นครพนม จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ที่กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนางกนกวรรณ จิตใจกล้า พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร ครูฝึก ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

สำหรับ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยเป็นการประสานความร่วมมือของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 และภาคีเครือข่าย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน หลักสูตรอบรม 12 วัน แบ่งเป็นอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 3 วัน เน้นให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม อย่างเหมาะสม เป็นการคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก