ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ.210 จัดกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” สร้างจิตสำนึกที่ดี สู่เยาวชนไทย พร้อมจัดโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 15 มิ.ย.65 ที่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โนนฮังหนองบัวสามัคคี ต.โคกศรี อ.วังยาง จ.นครพนม พ.อ.สุวินัย ศิริจันทร์ รอง เสธ.มทบ.210 นำชุด ชป.กร. และกำลังพลจิตอาสา บูรณาการร่วมกับสถานศึกษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ต.โคกศรี อ.วังยาง จ.นครพนม โดยมี นางรัตนา บุญพามา รอง ผอ.รร.บ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี คณะครู นักเรียน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย และ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของเยาวชนไทย และได้ให้ความรู้แก่ นักเรียน ถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่
กำลังพล จาก มทบ.210 ได้ จัดโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้สถานศึกษาร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ และมุ่งเน้นให้เยาวชน เป็นผู้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและครอบครัวต่อไป