ข่าวอัพเดทรายวัน

รองอธิบดีกรมจัดหางาน มอบวุฒิบัตรแก่คนงานผู้สำเร็จการฝึกอบรมคนหางานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางาน

รองอธิบดีกรมจัดหางาน มอบวุฒิบัตรแก่คนงานผู้สำเร็จการฝึกอบรมคนหางานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 43 คน ที่จังหวัดขอนแก่น ย้ำต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเกาหลีอย่างเคร่งครัด โดยปีนี้ประเทศเกาหลีต้องการแรงงานไทยกว่า 3,000 คน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมเฮือนต้นนุ่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมคนหางาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมมอบพิธีมอบวุฒิบัตรแก่คนงานผู้สำเร็จการอบรมฯ ซึ่งเป็นคนงานที่ได้รับสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างรอการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 43 คน เป็นชาย 29 คน และหญิง 14 คน แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม จำนวน 16 คน ภาคการเกษตร/ปศุสัตว์ จำนวน 25 คน และภาคการก่อสร้าง จำนวน 2 คน โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงแรงงานประเทศไทย และกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานฝ่ายไทยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาและส่งแรงงาน ส่วนสำนักงานบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนายจ้างเกาหลี ในการดำเนินกระบวนการนำเข้าแรงงานไทย ซึ่งในปีนี้ประเทศเกาหลีได้มีโควต้ารับแรงงงานไทยไปทำงานในปี 2565 ประมาณ 3,000 คน

“กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางาน เพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่คนหางานให้มีความพร้อมในการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการส่งอาจารย์มาให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลีแก่ผู้เข้ารับการอบรม”

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า ในวันนี้ได้มีการเน้นยำกับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีที่ผ่านการอบรมฯ ในครั้งนี้ คือขอให้ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศที่ไปทำงานอย่างเคร่งครัด เมื่อเดินทางไปทำงานเพื่อให้มีรายได้มาดูแลครอบครัวที่รอคอยอยู่ที่ประเทศไทย ขอให้หลีกเหลี่ยงอบายมุขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาเสพติด เพราะประเทศที่รับไปทำงานต้องการแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่องาน หากแรงงานไปปฏิบัติตนผิดกฎหมายนอกจากจะส่งผลต่อตัวแรงงานเองโดยตรงแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและส่งผลกระทบกับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีในรุ่นต่อๆ ไป ที่จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากประเทศต้นทางในการรับแรงงานไทยไปทำงานอีกได้

“อยากฝากไปถึงคนหางานที่มีความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเกาหลี หรือประเทศอื่น ๆ ขอให้ไปทำงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจัดหาแรงงานจากกรมการจัดหางาน หรือ ผ่านกรมการจัดหางาน กรณี ที่รัฐเป็นผู้จัดส่ง ซึ่งหากมีใครหรือหน่วยงานใดที่มาบอกว่า มีตำแหน่งงานว่างและต้องการแรงงานไปทำงานที่ประเทศนั้นประเทศนี้ ก็ขอให้อย่างเพิ่งหลงเชื่อ แต่ขอให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่เป็นความจริง”