ข่าวอัพเดทรายวัน

เมืองน้ำดำสุดปลื้ม “ผู้ว่าฯ ทรงพล” รับโล่เกียรติยศ
ประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ “เมืองน้ำดำ” 18 อำเภอสุดปลื้ม “นายทรงพล ใจกริ่ม” ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ และรับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีนั้น

ทั้งนี้ บรรยากาศโดยทั่วไปใน จ.กาฬสินธุ์ ทั้งในกลุ่มประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ต่างแสดงความปลาบปลื้มยินดีกับ “พ่อเมืองน้ำดำ” นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นความปีติยินดีของท่านและครอบครัวแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนกาฬสินธุ์ทั้งจังหวัด และเพื่อนที่เคยเป็นศิษย์เก่า รวมทั้งอดีตเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาในปัจจุบันอีกด้วย

สำหรับประวัติโดยสังเขป นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ภูมิลำเนา จ.สุพรรณบุรี, ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2528,- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ.2533

ประวัติการรับราชการ ตามลำดับดังนี้ เริ่มจาก พ.ศ.2531ปลัดอำเภอเวียงสา จ.น่าน, ปลัดอำเภอ (งานส่งเสริมการปกครอง) อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, ปลัด อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี, บุคลากร สำนักบริหารราชการท้องถิ่น กรมการปกครอง, ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.สามโก้ จ.อ่างทอง, ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี,

นอกจากนี้ ยังรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มชนกลุ่มน้อยและสัญชาติ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน.) กรมการปกครอง, นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์, นายอำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง, นายอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์, นายอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์, เลขานุการกรมการปกครอง กรมการปกครอง, ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง, ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง, รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง, รองผู้ว่าราชการ จ.ร้อยเอ็ด, รองผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี, รองผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี, รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน ผวจ.กาฬสินธุ์

ประวัติการฝึกอบรม พ.ศ.2532 เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ (งานส่งเสริมการปกครอง) รุ่นที่ 38, พ.ศ.2535เข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 111, พ.ศ.2543 เข้ารับการอบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 46 และ พ.ศ.2551เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52 ขณะที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.), ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.), มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการทำงานในตำแหน่ง “พ่อเมืองน้ำดำ” นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กำหนดเป็นค่านิยมไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย 1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ใส่ใจความสะอาด 4. มีมารยาทแบบไทย 5. รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้ค่าประชาธิปไตย 8. ครอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลยาเสพติด 10. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ11. เคียงคู่จิตอาสา ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติและขยายผลไปในทุกระดับและทุกพื้นที่ ตามนโยบายกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/06/2022 20:50 น. by เสียงภูพานออนไลน์