ข่าวอัพเดทรายวัน

เลยหารือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ 2 แขวงสปป.ลาว


ที่ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ. เลย จังหวัดเลยจัดประชุมพบปะหารือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ครั้งที่ 1/2565 มี คณะผู้แทนฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวนมาก โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดการประชุม มีนายณรงค์ จีนอ่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านคำแพง ตัดสะหวัด หัวหน้าแผนกการต่างประเทศ แขวงไชยะบูลีและคณะ ท่านปริญญาเอก นางสุดาพอน คมทะวง หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาวและคณะเพื่อการเปิดประเด็นการพบปะหารือ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Applicatio Lanexanginfo ร่วมกัน

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดการประชุมว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดน มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382ไร่ พื้นที่ป่า 3.93 ล้านไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 2,612 ล้านไร่ (36.58 % ของพื้นที่จังหวัด ) พื้นที่ชลประทาน 256,746 ไร่ ( 3.59% ของพื้นที่ จังหวัด หรือ 9.83% ของพื้นที่การเกษตร ) จำนวนประชากร 638,736 คน จำนวนครัวเรือน 230,763 ครัวเรือน ในปี 2563 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ( GPP ) ณ ราคาประจำปี มูลค่าการผลิต 51,809 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร อยู่ที่ 55,989 บาท ต่อปี โดยจุดเด่นของจังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม อาทิ เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง ภูบ่อบิด ภูปาเปาะ เชียงคาน สกายวอล์ค งานไม้ดอกไม้ประดับ งานคริสต์มาสภูเรือ ฯลฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า ผลผลิตเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล จุดเด่นของจังหวัด การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตรผสมผสาน และส่งเสริม การค้าชายแดน จังหวัดเลยมีจุดผ่านแดนถาวร 3 ด่าน คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน จุดผ่าน แดนถาวรบ้านคกไผ่ และด่านพรมแดนบ้านนากระเช็ง มีจุดผ่อนปรน 3 ด่าน คือ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า และจุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง มีท่าอากาศยาน ซึ่งได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อเป็นสนามบินที่รองรับและเชื่อมโยงในการเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวในภูมิภาค และเมื่อวันที่ 23 – 26 มิ.ย.65 จังหวัดเลยได้เข้าพบปะหารือร่วมกับ แขวงไขยะบูลี และ แขวงหลวงพระบาง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกัน กับ แขวงไชยะบูลี และแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2565 ณ อำเภอด่านซ้าย การประชุมพบปะหารือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน จังหวัดเลย – แขวงไซยะบูลี และ จังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธไมตรี และเป็นส่วนผลักดันการ ดำเนินตามกรอบความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้น