ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

นายอภิชาต ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคของสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลขุมเงินมีสุนัขและแมว จำนวน 1,200 ตัว แยกเป็นแมว จำนวน 424 ตัว และสุนัข จำนวน 776 ตัว

Last Updated on 06/07/2022 15:11:41 by เสียงภูพานออนไลน์