ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร เปิดโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

มุกดาหาร – ซีพีเอฟ เปิดโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมแก่เด็กนักเรียนในพื้นทีอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายวลัพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ที่โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา โดยมีนายไพโรจน์ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบโครงการ

โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพีเอฟ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างโมเดลกระบวนการเรียนและส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ไปในโรงเรียน ที่ดำเนินโครงการและขยายผลโครงการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยสามารถส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสนับสนุนภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนกว่า 16,000 คน รวมกว่า 80 โรงเรียน
สำหรับโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เป็นโครงการที่ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น รวมถึงยกระดับส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทำธุรกิจที่ยังยืน โดยจัดตั้ง ร้านอิ่มสุขโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ทำให้เกิดประโยชน์ 3 ส่วน ได้แก่ 1. เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตถึงการขาย 2.ชุมชนในพื้นที่ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 3.โรงเรียนมีรายได้ที่สามารถนำไปลงทุนต่อยอดและพัฒนาโรงเรียนต่อไป ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต และเรียกได้ว่าครบวงจรได้ในโรงเรียนเดียว คือ เลี้ยงเอง ปลูกเอง กินเอง และขายเอง

โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนรวม 80 คน ซึ่งการดำเนิน โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 2 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 3 โครงการเลี้ยงปลา 4 โครงการหลุมพอเพียง 5 โครงการปลูกผักปลอดสาร 7 โครงการปลูกเห็ดในโรงเรือน 8 โครงการปลูกมะนาวในบ่ซีเมนต์ 9 โครงการร้านค้าอิ่มสุขโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและผู้ปกครองนักเรียนในเขตชุมชน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน

Last Updated on 06/07/2022 15:15:06 by เสียงภูพานออนไลน์