ข่าวอัพเดทรายวัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 2565 ที่ ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการ ให้คำปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และใกล้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการ

การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าวขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มีการแจกพันธุ์กล้าไม้ การแจกพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเป็นอาหารสร้างโปรตีนในหมู่บ้านชุชนต่างๆรวมทั้งมอบเอกสารที่ดิน สปก.4 –01ให้กับเกษตรกรด้วยงานมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเป็นจำนวนมาก

Last Updated on 10/07/2022 10:04:38 by เสียงภูพานออนไลน์