ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร สกสค ขับเคลื่อนงาน ชพค ชพส กลุ่มภาคอีสาน 20 จังหวัด

มุกดาหาร – สกสค. ขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานบริหารสำนักงาน สกสค.จังหวัด กลุ่มภาคอีสาน 20 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 65 ที่บริเวณชั้น 2 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ การขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานบริหารสำนักงาน สกสค.จังหวัด ” โดยมีนายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 119 คน การจัดงานในครั้งนี้ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 70 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตลอดจนการปฎิบัติงานด้านอื่น ๆ ในการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในเรื่อง การขับเคลื่อนงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานบริหารสำนักงาน สกสค.จังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างส่วนกลางและระดับจังหวัด และเพื่อพัฒนางานจัดสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กล่าวว่า ตามคำสั่งของท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประจำการ และนอกประจำการ เป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 70 ปี มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน ถือได้ว่าเป็นกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ดำเนินงานมานาน และมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดของประเทศในขณะนี้ ซึ่งมีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมาตามลำดับ แต่อย่างไรก็ดีในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย การจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมอง นับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน หน่วยงาน และจะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มอีกว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีสำนักงาน สกสค. ได้จัดกิจกรรมสำคัญ โดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดในภาคอีสาน 20 จังหวัดมารวมกันที่มุกดาหาร โดยจัดเพื่อพัฒนาสมาชิกพัฒนาเจ้าหน้าที่ และทำความเข้าใจ และรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานว่า สิ่งที่เราทำเราคิดในขณะนี้ สิ่งจุดดีจุดเด่น สิ่งใหนที่พัฒนาปรับปรุง เพื่อที่จะบริการสมาชิกครูบาอาจารย์ ทั้งในและนอกให้ดีที่สุด
ส่วนเงิน 4 % มีคนถามมาเยอะว่าเหมือนเงินทอนวัดไหม เงิน 4 % เป็นเงินที่เราเก็บจากสมาชิกมา และกฎหมาย ถ้ามีสมาชิกเกิน 10,000 คนขึ้นไป ให้เก็บเงินค่าบริหารจัดการไว้ 4% เอามาทำอะไร โดยแบ่งเป็น 2 ก้อน ก้อนแรก 20 % ห้ามใช้เก็บเข้าไปเป็นเงินสะสม ส่วนก้อนที่ 2 80 % มาใช้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าวสัดุ และโครงการต่าง ๆ พัฒนาให้ไปถึงสมาชิกทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ไม่มีเงินรั่วไหลไปไหน การบริหารจัดการต้องผ่านคณะกรรมการ สามารถตรวจสอบได้

ส่วนสวัสดิการ และบุคลากรทางการศึกษา ในขณะนี้จัดส่วนลดค่าครองชีพให้กับครูบาอาจารย์ โดยมีนโยบายว่า ประสานความร่วมมือผู้ประกหอบการที่อยู่มนพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์ให้ช่วยประสานงาน และจะมีส่วนลดให้ครูบาอาจารย์ และทุกจังหวัดได้ทำ ทำได้ดีด้วย ครูบาอาจารย์ได้รับประโยชน์ตามสมควร และส่วนแนวทางการเพิ่มสมาชิกใหม่ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นโครงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี ครอบครัวครูเราดูแล ไม่คิดทำธุรกิจอะไร ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ครูที่บรรจุใหม่เงินเดือน 15,800 บาท ต้องมาจ่ายเป็นค่า ช.พ.ค. เดือนหนึ่งก็หลายร้อยบาท ส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับประกหัน ก็จะกระทบต่อการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีเวลาใคร่ครวญ จนถึงอายุ 35 ปี แต่จริง ๆ อยากให้ทุกท่านได้บรรจุปุ้บก็สมัครสมาชิกเลย ซึ่งคาดหวังว่าจะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะมีการวางแผนการออม สำหรับครูที่บรรจุใหม่ กำลังหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการ จะทำให้เขามีความรู้สึกผูกพันกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มากยิ่งขึ้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 10/07/2022 10:15 น. by เสียงภูพานออนไลน์