ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ.210 ร่วมกับ ม.นครพนม จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 2565

วันที่ 10 ก.ค.65 ที่อาคารอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปี 2565 โดยมี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 45 คน เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรม หน่วยได้อบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย, อบรมการตระหนักรู้การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์, อบรมเทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อ youtube, ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สร้างคนคุณภาพ สร้างเยาวชนที่ดี เพื่อชาติไทย”

ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 8 -10 ก.ค.65 จากนั้นได้นำนักศึกษาจาก ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาและปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่รอบค่ายฯ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน มีจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ อันจะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

ในการนี้หน่วยได้มอบใบประกาศ ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยมีนายหาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.นครพนม พร้อมด้วยคณะนายทหาร คณะอาจารย์ ร่วมมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้